about

Błędna diagnoza stopnia złośliwości guza nerki...

Incorrect diagnosis of the degree of malignancy of the kidney tumor...

... to poważny i kosztowny problem społeczny

... is a serious and expensive social problem

  • 15-20% zabiegów usunięcia nerki po wykryciu w niej guza wykonywanych jest niepotrzebnie, ponieważ guz okazał się być łagodny. As much as 15-20% of kidney removal procedures after detecting a tumor in it are unnecessarily performed, because the tumor was benign.
  • Rocznie w Polsce jest to około 900 zbędnych zabiegów, które kosztują 7.5 mln złotych. Annually in Poland there are about 900 unnecessary treatments, that cost 1.7 mln dollars.
  • Utrata nerki znacząco obniża komfort życia i może być związana z kosztami nawet ponad 60 tys. złotych rocznie! Loss of kidney significantly reduces the comfort of life and can be associated with costs even 15000 USD per year!
  • Coraz mniejsza liczba specjalistów, podczas gdy wzrasta liczba zachorowań. The number of specialists is decreasing, while the number of cases is increasing.

A my to właśnie teraz zmieniamy!

And we are changing this right now!

Nasz system...

Our system...

... aktywnie wspiera diagnozę lekarza urologa, pozwalając na:

... actively supports the diagnosis of a urologist, allowing for:

przyspiesza proces decyzyjny
accelerates the decision-making process
zwiększa precyzję diagnozy
increases the precision of the diagnosis
pozwala na bardziej świadomą decyzję pacjenta w kwestii dalszego leczenia
allows for more informed decision by the patient regarding further treatment
umożliwia samodoskonalenie się na podstawie nowych przypadków,
allows for self improvement on the basis of new cases,
ale najważniejsze, że...
but most importantly that...

... może pomóc uratować pacjentowi nerkę!

... can help save the patient's kidney!

service

Jak to działa?

How it works?

how it's

Tomogram

Tomogram

Lekarz, technik w pracowni radiologicznej bądź sam pacjent, wybiera plik DICOM z tomogramem jamy brzusznej, używając aplikacji uruchomionej w przegladarce WWW. Zaznacza obszar ze zmianami nowotworowymi i wysyła plik do analizy. Plik jest automatycznie anonimizowany, usuwane są z niego wszelkie dane osobowe.

Doctor, technician in the radiology lab or the patient himself selects a DICOM file with abdominal tomogram, using the application launched in the web browser. Marks the area with the tumor and sends the file for analysis. The file is automatically anonymized, so all personal data are removed.

how it's

Analiza maszynowa

Machine analysis

System dokonuje analizy maszynowej przesłanego zdjęcia. Proces trwa zwykle tylko kilkanaście sekund i nie wymaga żadnej interwencji od użytkownika.

The system performs machine analysis of the sent picture. The process usually takes up to several seconds only, and does not require any intervention from the user.
how it's

Wynik

Result

Wynik analizy guza nerki zostaje wyświetlony w postaci prawdopodobieństwa wyrażonego w procentach, że jest to guz łagodny.

The result of kidney tumor analysis is displayed in the form of a probability expressed as a percentage, that it is a benign tumor.


Często zadawane pytania

Frequently Asked Questions

Czy nasz system zastępuje diagnozę lekarza?

Does our system replace the doctor's diagnosis?

Celem naszego produktu jest wsparcie diagnozy lekarskiej. System ma służyć wyłącznie jako pomocne narzędzie tak, aby proces diagnostyczny mógł przebiegać jeszcze lepiej i sprawniej.

The goal of our product is to support medical diagnosis. The system is intended only as a helpful tool, so that the diagnostic process can run even better and more efficiently.

Jakie korzyści niesie lekarzowi nasz system?

What benefits does the system bring to the doctor?

Dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania lekarz otrzyma od systemu tak zwaną "drugą opinię". Jeśli obie diagnozy będą się pokrywały, będzie można sprawnie przejść do kolejnego badania, a w przeciwnym przypadku przyjrzeć się badaniu ponownie, świeżym okiem. W efekcie proces diagnostyczny będzie przebiegał sprawniej i pozwoli odciążyć lekarzy.

Thanks to our solution, the doctor will receive from the system so-called "second opinion". If both diagnoses overlap, one will be able to proceed to the next examination efficiently, otherwise, look at the test again with a fresh eye. As a result, the diagnostic process will run more efficiently and will relieve doctors.

Innymi słowy, lekarz otrzymuje narzędzie uzupełniające diagnozę o kolejny element, pozwalający na dodatkowe potwierdzenie jej prawidłowości. Może to wykorzystać w rozmowie z pacjentem na temat planowanego przebiegu leczenia.

In other words, the doctor receives the tool, which completes the diagnosis with another element, allowing for additional confirmation of its correctness. He can use this in conversation with the patient on the planned course of treatment.

Jakie korzyści odnosi placówka medyczna, korzystając z naszego systemu?

What are the benefits for medical institution, using our system?

Wdrożenie naszego systemu umożliwi lekarzom szybsze podejmowanie decyzji, dzięki czemu proces diagnostyczny będzie przebiegał sprawniej. Pozwoli także zmniejszyć wydatki na operacje guzów nerki oraz na hemodializę. Oprócz tego procentowe prawdopodobieństwo, zwracane przez system, jest czytelniejsze, dzięki czemu pacjent będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej operacji w sposób bardziej świadomy.

The implementation of our system will allow doctors to make faster decisions, so that the diagnostic process will run more efficiently. It will also reduce expenses for kidney tumor surgery and hemodialysis. In addition, the percentage probability returned by the system is clearer, so that the patient will be able to make a decision about possible surgery more consciously.

Ponadto, zwiększy się postrzeganie placówki jako nowoczesnej i innowacyjnej, która ogranicza ilość niepotrzebnych operacji i poprawia jakość życia części pacjentów.

Moreover, the facility's perception as modern and innovative, which limits the number of unnecessary operations and improves the quality of life of some patients, will increase.

Co z danymi wrażliwymi?

What about sensitive data?

Wszystkie zdjęcia wgrywane do systemu są w pełni anonimizowane jeszcze przed przesłaniem na serwer. Dzięki temu wrażliwe dane nie opuszczają placówki medycznej. Po dokonaniu diagnozy zdjęcia są natychmiast usuwane z serwera, chyba że pacjent wyrazi zgodę na ich wykorzystanie w celu dalszego ulepszania produktu.

All tomograms uploaded to the system are fully anonymized even before uploading to the server. Thanks to this sensitive data do not leave the medical facility. After diagnosis, the file is immediately deleted from the server, unless the patient agrees to its use to further improve the product.

image

Technologia

Technology

image

W Radiato kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych oraz zgodność procedur z przepisami prawa. Nasze narzędzie pozwala na wgranie do systemu plików w standardzie DICOM, z uwzględnieniem

At Radiato we place special emphasis on data security and compliance of procedures with legal provisions. Our tool allows you to upload to the file system in the DICOM standard, including

pełnej anonimizacji danych:

full data anonymization:

  • zdjęcia są anonimizowane jeszcze przed wysłaniem na serwer, the photos are anonymized before being sent to the server,
  • jakiekolwiek dane osobowe nie opuszczają gabinetu lekarskiego. any personal data does not leave the doctor's office.

Nasz model diagnostyczny został wytrenowany z wykorzystaniem najnowszych metod

We trained our diagnostic model using the latest methods

analizy i przetwarzania obrazów
oraz uczenia maszynowego:

image analysis and processing,
together with machine learning:

  • zaawansowanych architektur sieci neuronowych, advanced neural network architectures,
  • augmentacji danych, data augmentation,
  • transfer learningu. transfer learning.

Uprzednio wytrenowany, maszynowy model diagnostyczny podaje wynik po upływie jedynie kilkunastu sekund. Wartość ta jest procentowym prawdopodobieństwem złośliwości guza, obliczonym z wykorzystaniem

A previously trained machine diagnostic model gives the result after several seconds only. This value is a percentage probability of malignancy of the tumor, calculated using

metod statystycznych,

statistical methods,

co pozwoli lekarzowi i pacjentowi na łatwą interpretację wyniku.

which will allow the doctor and patient to easily interpret the result.

Zespół

Team

Zespół zawiązał się na Politechnice Gdańskiej. W jego skład wchodzi dwóch doktorów nauk fizycznych, lekarz medycyny (urolog) oraz 5 studentów kierunków ścisłych i technicznych. i jednocześnie doświadczonych programistów. Członków zespołu łączy zainteresowanie sztuczną inteligencją, a w szczególności jej zastosowanie w opiece zdrowotnej i medycynie. Takie połączenie zaplecza technicznego i medycznego jest gwarancją prawidłowej i sprawnej realizacji projektu oraz odpowiedniej kontroli jakości produktu finalnego.

The team was formed at Gdańsk University of Technology. It consists of two doctors of physical sciences, medical doctor (urologist) and 5 students of technical sciences - experienced developers. Team members have an interest in artificial intelligence, and in particular its use in healthcare and medicine. This combination of technical and medical facilities is a guarantee of correct and efficient project implementation and proper quality control of the final product.

img-1

Lider

Leader

dr inż. Patryk Jasik

Dr. Eng. Patryk Jasik

img-1

AI Architect

Aleksander Obuchowski

img-1

Ekspert merytoryczny

Substantive expert

lek. med. Mateusz Glembin

Mateusz Glembin, M.D.

img-1

Product owner

dr inż. Paweł Syty

Dr. Eng. Paweł Syty

img-5

Medical image specialist

Barbara Klaudel

img-6

Devops / Backend Developer

Mateusz Anikiej

img-7

Data Scientist

Roman Karski

img-8

Backend Developer

Bartosz Rydziński

Media o nas

Media about us

Zainteresował Cię nasz projekt / produkt? Chcesz wiedzieć więcej?

Are you interested in? Do you want to know more?

Skontaktuj się z nami

Contact us

img-1